عصر خدماتواریزی زائران حج Archives - عصر خدمات

رئیس سازمان حج و زیارت:
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در عربستان و لغو حج امسال از سوی وزارت حج آن کشور، از مبلغ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان مبالغ واریزی زائران حج، مبلغ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای ذخیره ارز سال آینده زائران حج ۱۴۰۰ به حساب بانک مرکزی واریز شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار