عصر خدماتواگذاری کارت در دفاتر اسناد رسمی Archives - عصر خدمات

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
قوه قضاییه در بخشنامه‌ای واگذاری کارت به غیر را در دفاتر اسناد رسمی ممنوع و تحصیل مال از این طریق را از مصادیق جرم دانست. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار