عصر خدماتوزارت جهاد Archives - عصر خدمات

توزیع رایگان پیاز؛
چند روزی است که در فضای مجازی تصاویری از توزیع رایگان پیاز توسط کشاورزان دست به دست می‌شود که گویا تمام این معضلات به سیاست‌های ناقص وزارت جهاد در اجرای الگوی کشت باز می‌گردد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار