عصر خدماتوزارت خانه Archives | عصر خدمات

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم در سخت ترین شرایط تحریمی و اقتصادی کشور تلاطم های بسیاری را تجربه کرده است. اما حضور علیرضا رزم حسینی در اتاق فرماندهی وزارت صمت حالا رنگ و بویی از ثبات به اين وزارت خانه داده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار