عصر خدماتوزیر پیشنهادی صمت Archives - عصر خدمات

رضا رحمانی مرد آشنایی برای حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور است. فردی که تا همین چند روز قبل به عنوان قائم مقام وزیر صنعت در حوزه تولید فعالیت م‌کرد و سالها تجربه صنعتی او در مجلس و شرکت‌های مهم کشور گواهی است بر آشنایی او با این حوزه . او حالا به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت مطرح شده و برنامه‌های خود را برای ارتقای وضعیت این حوزه به مجلس ارائه کرده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار