عصر خدماتوسعه مشارکت شهروندی Archives | عصر خدمات

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران:
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از شهرداران خواست که با توجه به ردیف بودجه در نظر گرفته شده، به توسعه و تجهیز مدارس کمک کنند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار