عصر خدماتوسیله حمل و نقل عمومی Archives - عصر خدمات

اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آرا با اختصاص یک سوم اعتبار 30 هزار میلیارد ریالی حاصل از فروش اوراق مشارکت به نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی موافقت کردند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار