عصر خدماتوسیله نقلیه دیزلی Archives - عصر خدمات

مشهدی شریف خبر داد:
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت:تا سال ۱۴۰۴ هشت میلیون خودرو فرسوده می‌شود که اسقاط آن‌ها هزار سال طول می‌کشد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار