عصر خدماتوضعیت خدمات شهری Archives - عصر خدمات

نخستین جلسه کمیته ارزیابی عملکرد مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران مطرح شد
در نخستین جلسه کمیته ارزیابی عملکرد مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران گفت: مبنای ارزیابی عملکرد‌ها در شهرداری تهران باید چالش‌یابی و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان باشد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار