عصر خدماتوضعیت راه ها Archives - عصر خدمات

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۳۴ ترددشمار فعال در محور‌های برون شهری، نسبت به روز قبل ۵.۸ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
طی شبانه روز گذشته،آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۰۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۸ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۲۷ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۰۶ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۸ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۴ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار