عصر خدماتوضعیت کشور Archives - عصر خدمات

امام جمعه سنندج گفت: متاسفانه بخش اعظمی از مشکلات به مسائل داخلی کشور و ناکارآمدی برخی از مسئولان برمی گردد، لذا مسئولان باید احساس تعهد بیشتری نسبت به نظام و ملت ایران اسلامی داشته باشند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار