عصر خدماتوظایف محوله Archives - عصر خدمات

با حکم رییس جمهوری؛
رئیس جمهور در حکمی غلامرضا شریعتی را برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار