عصر خدماتپارکینگ پروانه Archives | عصر خدمات

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۲ گفت: مراکز متعددی برای جا به جایی مکان برگزاری جمعه بازار پروانه در نظر گرفته شد اما پارک شهر فضای بهتری برای این کار است. ادامه
شهردار منطقه 12 در مورد تعطیلی جمعه بازار در پاساژ پروانه گفت: این پاساژ و پارکینگ نیازمند مقاوم سازی هستند و کسبه روزبازار به مکان دیگر منتقل می‌شوند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار