عصر خدماتپاکبان Archives | عصر خدمات

معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند با اشاره به برگزاری همایش بزرگ همیاران کاپ(کاهش پسماند) گفت: در فاز نخست این همایش از پاکبانان نمونه به عنوان سفیران و همیاران کاپ تقدیر خواهد شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار