عصر خدماتیاری رسانی به معلولان Archives | عصر خدمات

سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد
سازمان جهانی بهداشت (WHO) بر بهبود دسترسی معلولان و افراد نیازمند به فناوری‌های یاری‌رسان تاکید کرد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار