اخباربازار سرمایهتاپ

بیشترین بازدهی عرضه اولیه سال گذشته ۲۰۰ درصد سود داد

از میان ۱۷ شرکت عرضه اولیه شده در سال ۱۴۰۰ نماد توسن با بازدهی ۲۰۰ درصدی تا پایان سال در صدر عرضه‌ها قرار دارد و در مقابل سغدیر با بازدهی منفی ۲۰ درصد در بیشترین زیان به سر می‌برد.

به گزارش عصر خدمات،در سال ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت بی‌ثبات بازار سرمایه در مجموع ۱۷ عرضه اولیه در بازار انجام شد؛ که از این تعداد ۱۵ نماد در نیمه اول سال و در نیمه دوم به علت نابسامان بودن شرایط بورس تنها ۲ نماد عرضه شد.

آقای کوروش آسایش گفت: اولین فروش سهام یک شرکت خصوصی که طی آن بنگاه به یک شرکت عمومی تبدیل می‌شود را عرضه اولیه سهام می‌گویند. عرضه اولیه سبب می‌شود، بخشی از پول سرمایه‌گذاران به جای خرید سهام موجود، برای خرید سهام جدید به کار رود و به این ترتیب، تقاضای مؤثر برای سهام موجود کاهش یابد. به همین دلیل در سال گذشته تعداد عرضه‌های اولیه از یک حدی بالاتر نرفت.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، اولین عرضه اولیه در سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۲۲ اردیبهشت، شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد فگستر از گروه فلزات اساسی در قیمت ۶۱۷ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۶ درصدی به قیمت ۵۷۶ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه اولیه دوم در ۲۹ اردیبهشت، تولید و توسعه سرب روی ایرانیان با نماد فتوسا از گروه فلزات اساسی در قیمت ۷۸۴ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۳۸ درصدی به قیمت یک هزار و ۸۳ تومان رسید.عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه اولیه سوم در ۵ خرداد، صنعت غذایی کورش با نماد غکورش از گروه محصولات غذایی در قیمت ۲ هزار و ۹۹۵ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۶ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۴۸۴ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه چهارم در ۱۹ خرداد لیزینگ کارآفرین با نماد ولکار از گروه واسطه گری‌های مالی در قیمت ۲۲۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۳۱ درصدی به قیمت ۵۰۹ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه پنجم در ۲۶ خرداد، مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری با نماد ومدیر از گروه سرمایه گذاری در قیمت ۲۹۹ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۶ درصدی به قیمت ۳۴۸ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه ششم در ۲ تیر، محصولات کاغذی لطیف با نماد لطیف از گروه محصولات کاغذی در قیمت ۳ هزار و ۲۵۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۵ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۴۱۰ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه هفتم  در ۲۳ تیر، سپید ماکیان با نماد سپید از گروه زراعت و خدمات وابسته در قیمت ۲ هزار و ۱۰۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۱۳ درصدی به قیمت یک هزار و ۸۱۷ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه هشتم در ۶ مرداد، سرمایه گذاری هامون صبا با نماد وهامون از گروه سرمایه گذاری در قیمت ۱۹۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۴ درصدی به قیمت ۲۱۸ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه نهم در ۲۰ مرداد، سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد مدیریت از گروه سرمایه گذاری در قیمت ۵۰۲ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۰ درصدی به قیمت ۵۵۴ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه دهم در ۱۷ شهریور، آریان کیمیا تک با نماد کیمیاتک از گروه محصولات شیمیایی در قیمت ۲ هزار و ۳۰۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱ درصدی به قیمت ۲ هزار و ۳۲۹ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه یازدهم در ۱۷ شهریور، مجتمع جهان فولاد سیرجان با نماد فجهان از گروه فلزات اساسی در قیمت ۵۵۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۱ درصد به قیمت ۵۴۰ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه دوزادهم در ۲۲ شهریور، ریل پرداز نو آفرین با نماد حآفرین از گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات در قیمت ۳۳۳ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۶ درصد به قیمت ۳۵۳ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه سیزدهم در ۲۴ شهریور، توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین با نماد توسن از گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته در قیمت ۷۶۳ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۲۰۰ درصدی به قیمت ۲ هزار و ۲۸۵ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه چهاردهم در ۲۴ شهریور ، پارس فولاد سبزوار  با نماد فسبزوار از گروه فلزات اساسی در قیمت ۳ هزار و ۱۲۵ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۶ درصدی به قیمت ۲ هزار و ۹۳۸ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه پانزدهم در ۳۰ شهریور، صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  با نماد شکام از گروه محصولات شیمیایی در قیمت ۲ هزار و ۳۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۴۸ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۵ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه شانزدهم در ۲۰ آذر، توسعه سرمایه و صنعت غدیر با نماد سغدیر از گروه سیمان، آهک و گچ در قیمت یک هزار و ۴۵۳ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۲۰ درصدی به قیمت یک هزار و ۱۶۰ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کرد

عرضه هفدهم در ۲۰ بهمن، پویا زرکان آق دره با نماد فزر از گروه استخراج کانه‌های فلزی در قیمت ۲ هزار و ۱۴۲ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۲۷ درصد به قیمت ۲ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

عرضه اولیه گروه فلزات اساسی بیشترین بازدهی را در ۱۴۰۰ کسب کردعلیرضا حسینی گفت: از میان نماد‌های عرضه اولیه شده سهام توسن با بازدهی ۲۰۰ درصدی در صدر عرضه‌ها قرار دارد و در مقابل سغدیر با بازدهی منفی ۲۰ درصد در بیشترین زیان به سر می‌برد. در این میان، فجهان از زمان عرضه تاکنون تغییر چندانی نداشته و در محدوده قیمتی ۵۵۰ تومان باقیمانده است.

نماد تاریخ عرضه قیمت عرضه(تومان) آخرین قیمت (تومان) بازده تا پایان سال صنعت
فگستر ۲۲ اردیبهشت ۶۱۷ ۵۷۶ -۶ درصد فلزات اساسی
فتوسا ۲۹ اردیبهشت ۷۸۴ ۱۰۸۳ ۳۸ درصد فلزات اساسی
غکورش ۵ خرداد ۲۹۹۵ ۳۴۸۴ ۱۶ درصد محصولات غذایی
ولکار ۱۹ خرداد ۲۲۰ ۵۰۹ ۱۳۱ درصد سایر واسطه گریهای مالی
ومدیر ۲۶ خرداد ۲۹۹ ۳۴۸ ۱۶ درصد سرمایه گذاریها
لطیف ۲ تیر ۳۲۵۰ ۳۴۱۰ ۵ درصد محصولات کاغذی
سپید ۲۳ تیر ۲۱۰۰ ۱۸۱۷ -۱۳ درصد زراعت و خدمات وابسته
وهامون ۶ مرداد ۱۹۰ ۲۱۸ ۱۴ درصد سرمایه گذاریها
مدیریت ۲۰ مرداد ۵۰۲ ۵۵۴ ۱۰ درصد سرمایه گذاریها
کیمیاتک ۱۷ شهریور ۲۳۰۰ ۲۳۲۹ ۱ درصد محصولات شیمیایی
فجهان ۱۷ شهریور ۵۵۰ ۵۴۰ -۱ درصد فلزات اساسی
حافرین ۲۲ شهریور ۳۳۳ ۳۵۳ ۶ درصد حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
فسبزوار ۲۴ شهریور ۳۱۲۵ ۲۹۳۸ ۶- درصد فلزات اساسی
توسن ۲۴ شهریور ۷۶۳ ۲۲۸۵ ۲۰۰ درصد رایانه و فعالیت‌های وابسته
شکام ۳۰ شهریور ۲۰۳۰ ۳۰۰۵ ۴۸ درصد محصولات شیمیایی
سغدیر ۲۰  آذر ۱۴۵۳ ۱۱۶۰ ۲۰- درصد سیمان، آهک و گچ
فزر ۲۰ بهمن ۲۱۴۲ ۲۷۲۵ ۲۷ درصد استخراج کانه های فلزی

در پایان سال نیز پس از طی دو هفته پرحاشیه، پذیره نویسی سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و حدود ۳۲۰ هزار نفر سهام باشگاه پرسپولیس و ۲۸۶ هزار نفر سهام باشگاه استقلال را خریداری کردند.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا