اخباراقتصاد کلانتاپ

جزئیات تورم استان‌ها برای ماه بهمن

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (۴٢,۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٧ درصد) است.

به گزارش عصر خدمات، در بهمن ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٩۶, ۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان مازندران با ۴.١ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ١.٠ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣۵, ۴ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (۴٢.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٧ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴١, ۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴٩.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٧.٨ درصد) است.

خانوارهای شهری

در بهمن ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٩١, ٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران با ۴.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ٠.٨ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣۵, ٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (۴٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٩ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴٠, ٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و ایلام (۴٧.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٧.٧ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در بهمن ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۴٢٢, ٧رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ۵.۵ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان شمالی با ٠.٩ درصد می‌باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣۵, ٨ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۴.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢۶.۴ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۴, ٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۵٢.٨درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٧.٧ درصد) است.

انتای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا