قیمت خودروقیمت موتور سیکلتموتورسیکلت

قیمت موتورسیکلت

نیروموتور

مدل قیمت ( تومان )  
Yamaha MT25 1401 ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰
WR 155 1401 یاماها ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha XSR 155 1401 ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 (KLS) 1401 ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 ABS 1401 ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 1401 ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 1401 ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Mx King 1401 ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰
Yamaha GrandFilano 1401 ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Galaxy Jx250 ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy NH180 1401 ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy NA180 1401 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy J200 1401 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Sf180‎‎ ۱۴۰۱ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy FX150 1401 ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰
Galaxy SR200 1401 ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
راکز ۱۲۵ ۱۴۰۱ ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
GY 200 1401 ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy X125 1401 ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 (KLS) 1401 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy TN110 1401 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Daichi CR 150 1401 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 1401 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
Daichi VP 125 1401 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۶۸,۵۰۰,۰۰۰
احسان ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۶۷,۴۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱ ۶۵,۹۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی ۱۴۰۱ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
Yamaha XMAX250 1401 ۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰
Yamaha R25 1401 ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha QBIX125 1401 ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ یاماها WR 155 ۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰
Star HLX 1401 ۹۵,۲۰۰,۰۰۰

بنلی

مدل قیمت ( تومان )  
بنلی کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۲ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۲ ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۱ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۲ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۲ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بنلی اس ۲۴۹ سال۱۴۰۲ ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۲ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۱ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۲ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
تی آر کی ۲۵۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۲ ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵۰ نیو فیس ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کویر موتور

مدل قیمت ( تومان )  
Adventure 249 ABS 1401 ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Yacht Club 150 1401 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Scrambler 249 1401 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
Flat Track 249 1401 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
Estrella 249 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Touring 150 1401 ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
Duke 249 ABS 1401 ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
Svartpilen 249 ABS 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Aquila 249 ABS 1401 ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
RC 200 ABS 1401 ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
Duke 200 1401 ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
V 249 1401 ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 T 1401 ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Medley 150 ABS 1401 ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 R 1401 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
C2 249 1401 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
Liberty S 150 ABS 1401 ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ET1 1401 ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
LPB 170 1401 ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
Liberty 150 ABS 1401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
TG 170 1401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
HPS 249 Pagani 1401 ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ (Spoke)TC MAX ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ TC MAX ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 G1 (Spoke Rim) ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 Z2 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 G1 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
Z2 150 U 1401 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
CUx Ducati 1401 ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
T4 200 1401 ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
iTank 1401 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
TC 1401 ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
CUx 1401 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 N 1401 ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰R SE 1401 ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 1401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
TS-X 1401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ST3 220 1401 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
iTango 1401 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
T2 248 N 1401 ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
S2 ADV 150 1401 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
S5 150 1401 ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
S2 150 1401 ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
S1 125 (Type 2) 1401 ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 200 1401 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
CDI 150 1401 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 125 1401 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ES5 1500 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES5 N 2000 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES8 1500 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES6 1500 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ ۱۹۵۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES2 1500 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
M1 70 1401 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MAD Truck 1401 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
EST2 1500 1401 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
EST4 1500 1401 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
MAD 1401 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰

دینو

مدل قیمت ( تومان )  
کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
دینو مدل کاوان پلاس مدل ۱۴۰۱ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
کاوان ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جفت سیلندر کروز ۲۵۰ ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۴۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
دینو بندا BD249 سال ۱۴۰۲ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
دینو طرح کلیک هدا ۱۵۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سایر مدل‌ها

مدل قیمت ( تومان )  
هیلتون ۱۵۰۰ وات سال ۱۴۰۱ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کبیر کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
کبیر کی ال دی ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها wr155 سال ۱۴۰۱ ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کبیر کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لیفان پی کی ۱۳۵ سال ۱۴۱ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۱ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Aerox 155 سال ۱۴۰۱ ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال ۱۴۰۱ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال ۱۴۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
همتاز آر اس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
رهرو طرح باکسر سال ۱۴۰۱ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
پرواز مدل CDI 150 سال ۱۴۰۱ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پرواز مدل ۱۲۵ CDI سال ۱۴۰۱ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۷۷,۵۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر سال ۱۴۰۱ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سحر ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
سحر آر سی جی ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۱ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
دایچی ۳۰۰۰ ای سی سال ۱۳۹۹ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
تکتاز تی کی ۱۲۵ استارتی سال ۱۴۰۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
هوندا طرح ویو ۱۲۵ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ ۱۴۰۱ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ سال ۱۴۰۱ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی) ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هانی کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
دایچی سی آر ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دایچی ار ایکس ۲۴۹ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دایچی ۳۰۰۰ ای سی سال ۱۴۰۱ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پالس ان اس ۲۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ار اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ۲۲۰ Avenger سال ۱۴۰۱ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس یو جی فور ۱۸۰ سال ۱۳۹۵ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
باجاج مدل Avenger 220 سال ۱۴۰۱ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۴۰۱ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ارشیا ۱۵۰ سی جی سال ۱۳۹۸ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
رایکا ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال ۱۴۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Aerox 155 سال ۱۴۰۰ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ام تی ۲۵ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ان ام آ ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۴۰۱ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
یاماها کیوبکس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها کیوبکس ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XSR 155 ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 کی لس ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کلیک کریستال ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سپهر اس کی زد ۱۶۰۰ وات سال ۱۴۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیک کریستال ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
رادوین ال جی سی سال ۱۳۹۹ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سپهر اس کی زد ۱۶۰۰ وات سال ۱۳۹۹ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
آشیل دی وای ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سپهر ال ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تیزتک سی جی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
سپهر اف اس ۱۱۰ سال ۱۳۹۹ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کلیک LURTS 150 سال ۱۴۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدل کلاسیک ۱۶۹ سال ۱۳۹۹ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدل اس وای ام ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال ۱۴۰۰ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
اس وای ام ۲۵۰ لاکی ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ایباک وی ان ۱۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کلیک بلنتا ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کلیک بلنتا ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰
کلیک هدا ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیک هدا ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
شهاب سی جی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
شهاب ویو ۱۳۰ سال ۱۴۰۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
کلیک هدا ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای اچ ۲۰۰ ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ای اچ ۸۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
همتاز HANWAY NK 250 ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
همتاز Blenta click vr 150 ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
شهاب سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
آپریلیا اس آر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ CF1000 ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ AU200 ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ AU150 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ CF600 ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ان بی ۲۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای ام ۱۲۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای ام ۳۰۰۰ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ای ار اس ۲ ۵۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ ATV125 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ ATV250 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز آر اس ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز بلنتا ۲۴۹ زد ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ۲۰۰ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
همتاز BLENTA CR 200 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز شکاری ۲۰۰ اس اچ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ۱۵۰ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ایکس ای ام ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
لاکی ۲۰۰۰ اس ایکس ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
رهرو باکسر ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ۱۵۰ ام دبلیو ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
رهرو کریستال طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ام دبلیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
دلتا وای دی ۱۵۰۰ سال ۱۳۹۹ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل ۱۳۹۸ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
تی وی اس ۱۸۰ Apache ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس JUPITER 110 سال ۱۳۹۸ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس وگو ۱۱۰ سال ۱۴۰۱ ۸۰,۵۰۰,۰۰۰
تی وی اس مدل RockZ سال ۱۴۰۱ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هیرو هانک ۱۵۰ سال ۱۳۹۵ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تلاش سی دی ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تریل روان کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۹۲,۵۰۰,۰۰۰
ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ثمین کی اف ۱۲۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI A ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI B ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI C ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ثمین کی ان ۵۰۰ وات ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
نامی ۸۰۰ وات سال ۱۳۹۸ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی ۱۲۵ هندلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی ۱۲۵ استارتی ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی ۱۵۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی ۲۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نیروی محرکه EL510 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز D4-150cc ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز evo 200 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز D4 200 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز PMT150 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
لاکی دبلیو ۱۵۰۰ ام ای ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر اس اف سال ۱۳۹۸ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رودوین ۱۳۵ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز ۲۰۰ سی دی ای ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
ار اس ۲۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
هرم اسپید ۱۳۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر سال ۱۴۰۰ ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز ۱۵۰ سی دی ای ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
استار اچ ال ایکس ۱۵۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
آپاچی ۱۶۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی v-storm سال ۱۴۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ژوپیتو ۱۱۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما ۲۵۰ سال ۱۳۹۹ ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰
توسن آر ال ۵ ۵۰۰۰وات سال ۱۴۰۰ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما ۲۵۰ سال۱۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس ۲۴۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس کی ۶ ۶۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
باسل اسکوتر ۱۲۵اس سی دو Bassel ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس ار ۷ ۷۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر ۱۲۵ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس کی ۶ ۶۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
توسن آر ال ۵ ۵۰۰۰وات سال ۱۳۹۹ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر ۱۵۰ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
باسل ۲۰۰ سی جی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس ار ۷ ۷۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کی وی Vieste 249 1400 ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
باسل ۱۵۰ سی جی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساوین ام تی ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر ۲۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
ساوین ام کی زد ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
کریستال ۱۲۵ پلاس ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساوین ام کی زد ۱۶۹ سال ۱۳۹۹ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰ طرح کی تی ام فلات ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فلات ۲۰۰ طرح سی ار اف ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
ام کی زد ۲۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
متین ۲۰۰ ام کی زد سال ۱۳۹۹ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متین ۲۰۰ سال ۱۳۹۷ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز FALAT DT 20 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سی دی ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ام کی زد ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس اچ ال ایکس ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
هوندا اسکوپی ۱۱۰ سال ۱۴۰۰ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1 ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
بیکلاچ ZOMOROD 125 S ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پانیک ۱۲۵ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
لاکی ۲۵۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لاکی ۱۸۵ وی اف ۳ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لاکی ۱۸۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ۱۵۰ پلاس ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
شباب ویو ۱۳۰ سال ۱۳۹۹ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
پیشتاز ۱۲۵ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰

وسپا

مدل قیمت ( تومان )  
وسپا GTS SUPER 249 ۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰
وسپا SPRINT NOTTE 150 ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰
وسپا GTS 249 ۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰
وسپا GTS HPE 249 ۳۴۲,۵۵۰,۰۰۰
وسپا GTS SUPER NOTTE 249 ۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰
وسپا GTS SUPER SPORT 249 ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا GTS TOURING 249 ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا GTS YACHT CLUB 249 ۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA 150 ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA S 150 ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA TOURING 150 ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150 ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا SPRINT S 150 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا طرح وسپا کیدز ۷,۴۵۰,۰۰۰
وسپا V 150 ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
وسپا Medley 150 ABS ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا TG 170 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
وسپا LPB 170 ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
وسپا Liberty S 150 ABS ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
وسپا Liberty 150 ABS ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا