اخباربانک و بیمهتاپ

۶۱۳ هزار فقره چک برگشت خورد

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۶۱۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۲۹.۹ و ۶۵.۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش عصر خدمات، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۷۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۰.۹ و ۴۹.۲ درصد نسبت به فروردین ماه افزایش دارد.

از سوی دیگر، حدود ۵.۷ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۰ و ۴۷.۲ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی حدود ۶۱۳ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۲۹.۹ و ۶۵.۳ درصد افزایش داشته است.

البته، در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹.۸ و ۱۲.۴ برگشت داده شده که این نسبت در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است.

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود ۱.۸ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر  ۱۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۷۶ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل

علاوه بر این، در اردیبهشت ماه امسال بیش از ۵۹۴ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بالغ بر ۳۳ هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۷.۱ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۸ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۶۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۴ و از نظر مبلغ نیز ۹۶ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.

چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۱ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۵.۷ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۴ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۳ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۷ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، حدود ۴۸۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور، حدود ۲۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۴۹.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۵۰.۶ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در اردیبهشت ماه امسال در کـل کشـور حدود ۴۰۷ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶۲.۹ و ۷۵.۳ درصد افزایش داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۴۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۱.۸ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۴.۵ درصـد)، اصفهان (۹.۲ درصد) و خراسان رضوی (۸.۱ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنــین، ۸۲.۳ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۵.۵ درصــد)، اصفهان ( ۳.۵ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۳ درصد) وصول شده است.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا